Жалба од Љилјана Стамкова, ООУ-Ристо Шуклев  с.Негорци